איך מחשבים את משקל החבילה?

עליות שילוח החבילה מושפעות ממשקלה. משקל החבילה ייקבע על פי הגבוה מבין המשקל הפיזי או "המשקל הנפחי" כפי שמקובל במגזר ההובלה האווירית. (המשקל יעוגל ליחידת חצי הק"ג הבאה.) לדוגמא: במידה והחבילה לחיוב הינה קופסת נעליים, קרוב לוודאי שחישוב יחידת הנפח יעלה על משקל הנעליים בפועל.

המשקל הנפחי מתקבל על ידי מכפלת אורך החבילה, ברוחב ובגובה בס"מ, וחלוקה ב-5,000.

אורך בס"מ = L
רוחב בס"מ = W
גובה בס"מ = H
המשקל הנפחי ( בק"ג) = LxWxH/5,000

את התוצאה יש לעגל כלפי מעלה ל-500 הגרם הקרובים.

 

לדוגמא, עבור פריט מארה"ב שמשקלו 700 גרם, יחויב הלקוח על ידי מסטופ ב-35 דולר (או 30 דולר בלבד אחרי הנחת אמזון).

עבור חבילה מארה"ב השוקלת 2.4 ק"ג, יחויב הלקוח ע"י מסטופ (על פי המשקל הנפחי הגבוה מהמשקל הממשי 2.5 ק"ג), ב-53 דולר (או 48 דולר בלבד אחרי הנחת אמזון).


 

מחירון משלוחים מסטופ

 

  • הנחות אמזון, איביי, זאפוס ו 6PM  בתוקף למשלוחים מארה"ב בלבד.

 

משקל לחיוב בק"ג מחיר משלוח מארה"ב מחיר בהנחת אמזון (ארה"ב בלבד) מחיר משלוח מאירופה
Small Pack - עד 1 ק"ג $35 $30 $35
1.5 $41 $36 $41
2 $47 $42 $47
2.5 $53 $48 $53
3 $59 $54 $59
3.5 $65 $60 $65
4 $71 $66 $71
4.5 $77 $72 $77
5 $83 $78 $83
5.5 $89 $84 $89
6 $95 $90 $95
6.5 $101 $96 $101
7 $107 $102 $107
7.5 $113 $108 $113
8 $119 $114 $119
8.5 $125 $120 $125
9 $131 $126 $131
9.5 $137 $132 $137
10 $143 $138 $143
10.5 $149 $144 $149
11 $155 $150 $155
11.5 $161 $156 $161
12 $167 $162 $167
12.5 $173 $168 $173
13 $179 $174 $179
13.5 $185 $180 $185
14 $191 $186 $191
14.5 $197 $192 $197
15 $203 $198 $203
15.5 $209 $204 $209
16 $215 $210 $215
16.5 $221 $216 $221
17 $227 $222 $227
17.5 $233 $228 $233
18 $239 $234 $239
18.5 $245 $240 $245
19 $251 $246 $251
19.5 $257 $252 $257
20 $263 $258 $263
20.5 $269 $264 $269
21 $275 $270 $275
21.5 $281 $276 $281
22 $287 $282 $287
22.5 $293 $288 $293
23 $299 $294 $299
23.5 $305 $300 $305
24 $311 $306 $311
24.5 $317 $312 $317
25 $323 $318 $323
25.5 $329 $324 $329
26 $335 $330 $335
26.5 $341 $336 $341
27 $347 $342 $347
27.5 $353 $348 $353
28 $359 $354 $359
28.5 $365 $360 $365
29 $371 $366 $371
29.5 $377 $372 $377
30 $383 $378 $383
30.5 $389 $384 $389
31 $395 $390 $395
31.5 $401 $396 $401
32 $407 $402 $407
32.5 $413 $408 $413
33 $419 $414 $419
33.5 $425 $420 $425
34 $431 $426 $431
34.5 $437 $432 $437
35 $443 $438 $443
35.5 $449 $444 $449
36 $455 $450 $455
36.5 $461 $456 $461
37 $467 $462 $467
37.5 $473 $468 $473
38 $479 $472 $479
38.5 $485 $478 $485
39 $491 $484 $491
39.5 $497 $490 $497
40 $503 $496 $503

מעל 40 ק"ג - תוספת של 6$ עבור כל חצי ק"ג