איך מחשבים את משקל החבילה?

עליות שילוח החבילה מושפעות ממשקלה. משקל החבילה ייקבע על פי הגבוה מבין המשקל הפיזי או "המשקל הנפחי" כפי שמקובל במגזר ההובלה האווירית. (המשקל יעוגל ליחידת חצי הק"ג הבאה.) לדוגמא: במידה והחבילה לחיוב הינה קופסת נעליים, קרוב לוודאי שחישוב יחידת הנפח יעלה על משקל הנעליים בפועל.

המשקל הנפחי מתקבל על ידי מכפלת אורך החבילה, ברוחב ובגובה בס"מ, וחלוקה ב-6,000.

אורך בס"מ = L
רוחב בס"מ = W
גובה בס"מ = H
המשקל הנפחי ( בק"ג) = LxWxH/6,000

את התוצאה יש לעגל כלפי מעלה ל-500 הגרם הקרובים.

 

לדוגמא, עבור פריט מארה"ב שמשקלו 700 גרם, יחויב הלקוח על ידי מסטופ ב-28 דולר (או 23 דולר בלבד אחרי הנחת אמזון).

עבור חבילה מארה"ב השוקלת 2.4 ק"ג, יחויב הלקוח ע"י מסטופ (על פי המשקל הנפחי הגבוה מהמשקל הממשי 2.5 ק"ג), ב-46 דולר (או 41 דולר בלבד אחרי הנחת אמזון).


 

מחירון משלוחים מסטופ

 

  • הנחות אמזון, איביי, זאפוס ו 6PM  בתוקף למשלוחים מארה"ב בלבד.

 

משקל לחיוב בק"ג מחיר משלוח מארה"ב מחיר בהנחת אמזון (ארה"ב בלבד) מחיר משלוח מאירופה
Small Pack - עד 1 ק"ג $28 $23 $39
1.5 $34 $29 $45
2 $40 $35 $51
2.5 $46 $41 $57
3 $52 $47 $63
3.5 $58 $53 $69
4 $64 $59 $75
4.5 $70 $65 $81
5 $76 $71 $87
5.5 $82 $77 $93
6 $88 $83 $99
6.5 $94 $89 $105
7 $100 $95 $111
7.5 $106 $101 $117
8 $112 $107 $123
8.5 $118 $113 $129
9 $124 $119 $135
9.5 $130 $125 $141
10 $136 $131 $147
10.5 $142 $137 $153
11 $148 $143 $159
11.5 $154 $149 $165
12 $160 $155 $171
12.5 $166 $161 $177
13 $172 $167 $183
13.5 $178 $173 $189
14 $184 $179 $195
14.5 $190 $185 $201
15 $196 $191 $207
15.5 $202 $197 $213
16 $208 $203 $219
16.5 $214 $209 $225
17 $220 $215 $231
17.5 $226 $221 $237
18 $232 $227 $243
18.5 $238 $233 $249
19 $244 $239 $255
19.5 $250 $245 $261
20 $256 $251 $267
20.5 $262 $257 $273
21 $268 $263 $279
21.5 $274 $269 $285
22 $280 $275 $291
22.5 $286 $281 $297
23 $292 $287 $303
23.5 $298 $293 $309
24 $304 $299 $315
24.5 $310 $305 $321
25 $316 $311 $327
25.5 $322 $317 $333
26 $328 $323 $339
26.5 $334 $329 $345
27 $340 $335 $351
27.5 $346 $341 $357
28 $352 $347 $363
28.5 $358 $353 $369
29 $364 $359 $375
29.5 $370 $365 $381
30 $376 $371 $387
30.5 $382 $377 $393
31 $388 $383 $399
31.5 $394 $389 $405
32 $400 $395 $411
32.5 $406 $401 $417
33 $412 $407 $423
33.5 $418 $413 $429
34 $424 $419 $435
34.5 $430 $425 $441
35 $436 $431 $447
35.5 $442 $437 $453
36 $448 $443 $459
36.5 $454 $449 $465
37 $460 $455 $471
37.5 $466 $461 $477
38 $472 $467 $483
38.5 $478 $473 $489
39 $484 $479 $495
39.5 $490 $485 $501
40 $496 $491 $507

מעל 40 ק"ג - תוספת של 6$ עבור כל חצי ק"ג